เทคนิคสอบ RLA ให้ได้ 165

SAt tutor in phuket

พิชิต RLA ให้ได้ 165 คะแนน

ข้อสอบ RLA หรือที่เรียกว่า Reasoning Through Language Arts เป็นวิชาที่ว่าด้วยการทดสอบทักษะความเข้าใจและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าสอบจะต้องทำการทดสอบอยู่ 3 ส่วนด้วยกันคือ

 1. การอ่านและการใช้ไวยากรณ์ (Reading comprehension and gramma)
 2. การเขียนเชิงโต้แย้ง (Argumentative essay)
 3. การอ่านบทความยาว (Long passage reading) 

 

โดยในแต่ะส่วนระดับความยากง่ายจะแตกต่างกัน โดยผู้เข้าสอบจะต้องสอบให้ได้คะแนน 145/200 คะแนนจึงจะผ่านการทดสอบ

 

ปัญหาส่วนใหญ่ของนักเรียนไทยหรือผู้เข้าสอบคือความเข้าใจในเนื้อหาและวิธีการทำข้อสอบ จึงส่งผลให้นักเรียนได้คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ

 

ในบทความนี้จะแนะนำการทำข้อสอบวิชา RLA ให้ได้ 165 คะแนน โดยมีเทคนิคในแต่ละส่วนดังนี้

ผู้เข้าสอบจะต้องมีความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์บทความที่มีความซับซ้อน (complex passage) ในระดับเดียวกันกับเรื่อง Chinua Achebe’s Things Fall Apart, Martin Luther King Jr.’s “Letter from Birmingham Jail” และ “Euclid Elements”  นอกจากนี้ผู้เข้าสอบจะต้องมีทักษะพื้นฐานที่ดีมากในเรื่องต่อไปนี้

 1. การวิเคราะห์และการสร้างและเทคนิคคุณลักษณะของคำ

  1. วิเคราะห์ผลกระทบของการใช้คำ สำนวนที่มีความจำเพาะเมื่อจะต้องมีการระบุหาเจตนาของผู้เขียนในการโน้มน้าวหรือสร้างข้อโต้แย้ง
  2. มีความเข้าใจและมีพื้นฐานอย่างแข็งแรงในการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของแต่ละย่อหน้า (paragraph) วรรคตอน (section) หรือความหมายของรูปแบบของบทความ การเน้นย้ำแนวคิดที่สำคัญ หรือการสนับสนุนจุดประสงค์ของผู้เขียน
  3. มีความเข้าใจเป็นอย่างดีในการพิจารณามุมมองของผู้เขียน
  4. วิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนในการแยกประเด็นของผู้เขียนออกจากเรื่องราวและวิธิการของผู้เขียนที่ยอมรับและโต้ตอบกับหลักฐานที่มีความขัดแย้ง
  5. สร้างการเปรียบเทียบเฉพาะระหว่างบทความทั้งสองบทความที่มีรูปแบบหรือหัวข้อที่ใกล้เคียงกัน หรือระหว่างข้อมูลของทั้งสองบทความที่ยกมาแสดงให้เห็นในรูปแบบที่แตกต่าง
 2. การใช้หลักฐานเพื่อนสร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์ และสร้างข้อโต้แย้ง

  1. มีความเข้าใจอย่างยิ่งยวดในการอนุมานและการสร้างสมมติฐานบนพื้นฐานและรายละเอียดของบทความ ประกอบไปด้วยการชี้แจง การขยายความ หรือการประยุกต์ใช้ใจความสำคัญที่นำไปสู่เหตุการณ์ใหม่
  2. อธิบายขั้นตอนการโต้แย้งโดยเฉพาะของผู้เขียนได้อย่างละเอียด ประกอบไปด้วยการกล่าวอ้างการโต้แย้งที่สร้างขึ้นจากอีกด้านหนึ่ง
  3. เปรียบเทียบระหว่างสองบทความเกี่ยวกับแนวคิดที่เกี่ยวข้องหรือบริบทในประเภทที่ต่างกัน หรือการวางรูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับการประเมินภาพรวม วัตถุประสงค์ ใจความสำคัญ เจตนาที่สื่อต่อผู้อ่านรวมถึงผลกระทบโดยรวม
  4. การระบุประเด็นที่ผู้เขียนใช้สนับสนุนการกล่าวอ้างหรือการสรุป
  5. มีความสามารถในการประเมินหลักฐานที่มีความสอดคล้องและเพียงพอต่อการสนับสนุนคำกล่าวอ้าง
  6. มีความสามารถในการแยกแยะคำกล่าวอ้างที่สนับสนุนและหลักฐานที่ไม่สนับสนุนคำกล่าวอ้าง
  7. ประเมินการใช้เหตุผลนั้นว่ามีความถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งระบุเหตุผลที่ผิดพลาดในการโต้แย้ง
  8. ระบุข้อหลักฐานหรือสมมติฐานพื้นฐานในการโต้แย้งและการสนับสนุน 
 3. ประยุกต์ความรู้ของใช้ความรู้ในระดับการใช้ภาษาอังกฤษ

  1. มีการแก้ไขเพื่อลดการใช้ระดับของภาษาที่ไม่เหมาะสม
  2. มีการแก้ไขตรวจสอบความสอดคล้องและการมีองค์ประกอบที่เหมาะสม
  3. ตรวจสอบและแก้ไขการใช้คำและรูปแบบประโยคที่แปลกๆ
  4. ตรวจสอบและแก้ไขการใช้เครื่องหมายและการใช้คำบุพบทต่างๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม      

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888