GED Science | Review

PALS GED Sci
GED Science

รีวิว GED Science 

GED Science หรือวิชาวิทยาศาสตร์ โดย GED Science จะมีเนื้อหาสำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบ GED Science นักเรียนจะต้องทราบว่าเนื้อหาหรือขอบเขตที่จะออกข้อสอบประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งได้แบ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการออกข้อสอบออกจะเน้นความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ ที่ผู้สอบควรจะต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ลึกพอ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจนั้นมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งกรอบเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์ที่ใช้ทดสอบจะครอบคลุมใน 3 วิชาทางวิทยาศาสตร์ คือ

1.   Life science (ชีววิทยา)

2.   Physical science (ฟิสิกส์)

3.   Earth and space science (โลกและอวกาศ)


PALS GED Sci

อันดับต่อไปควรเข้าใจแนวทางข้อสอบ GED โดยรวมก่อนว่า ชาวต่างชาติชอบตั้งคำถามแบบให้นักเรียนได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด มากกว่าจะถามเจาะจงลงไปในรายละเอียดที่เน้นท่องจำแบบข้อสอบหลักสูตรไทย ดังนั้นอันดับแรก เราต้องทราบว่าเนื้อหาที่จะออกสอบครอบคลุมวิทยาศาสตร์แขนงใดบ้างดังที่กล่าวไว้แล้ว จากนั้นก็ลงมืออ่านเพื่อให้เข้าใจ concept ในแต่ละเรื่อง เก็บศัพท์เทคนิคที่สำคัญ และพบบ่อย ๆ ในบทนั้น ๆเวลาเจอในข้อสอบจริง สิ่งที่เราเรียนรู้อ่านทบทวนมาจะได้ปรากฏขึ้นมาในความทรงจำ เข้าใจสิ่งที่โจทย์ถามได้ดีขึ้น ช่วยร่นเวลาที่จะต้องอ่านรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่สำคัญลง มีเวลาคิด วิเคราะห์ เพื่อเลือกคำตอบที่ดีที่สุดออกมาจากตัวเลือกอื่น ๆ

ลักษณะข้อสอบ GED Science มีค่อนข้างหลากหลาย ทั้งเป็นบทความยาวเพื่อใช้ตอบคำถามประมาณ 3-4 ข้อ บทความสั้นๆ ไว้ตอบคำถามข้อนั้นโดยเฉพาะ เป็นรูปภาพ เป็นกราฟ หรือตาราง สำหรับคำถามที่เป็นบทความนักเรียนจะต้องฝึกทักษะเรื่องการอ่านผ่าน (scan) อ่านลงรายละเอียด (skim) เทคนิคการอ่านทำความเข้าใจ (comprehensive reading) อ่านวิเคราะห์ (critical reading) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำข้อสอบ GED เพื่อจะได้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง (accuracy) แม่นยำ (precisely) และเสร็จรวดเร็ว ทันเวลา ส่วนรูปภาพ นักเรียนควรเรียนรู้การหยิบยกหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ของภาพดังกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผล การอ่านกราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟวงกลม ดูแนวโน้มของกราฟ ดูค่าแกนในแนวนอน แนวตั้ง เพื่อที่จะประมวลว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏกำลังสรุปอะไรที่แน่ชัดออกมา รวมถึงการอ่านตัวเลขจากตารางทั้งแนวแถว และแนวคอลัมภ์ด้วยเช่นกัน

แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์ของ GED จะประกอบด้วยข้อสอบจำนวน 50 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 90 นาทีโดยไม่มีเบรก และในชุดข้อสอบประกอบด้วยโจทย์ที่มีทั้งตัวอักษร (Text) และภาพ (Graphic) ที่ผู้สอบต้องวิเคราะห์และสร้างความเข้าใจ เพื่อให้สามารถให้คำตอบที่ถูกต้องได้ คำตอบจะมีทั้งแบบคำตอบให้เลือก (Multiple Choice) และเติมคำในช่องว่าง (Fill in the blank) เนื้อหาของข้อสอบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยา 40 เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟิสิกส์และเคมี 40 เปอร์เซ็นต์ และอีก 20 เปอร์เซ็นต์จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโลกและอวกาศ คะแนนที่ใช้สำหรับวัดผลการสอบของ GED ในจะอยู่ที่ 100-200 คะแนน ผู้สอบจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 145 คะแนน จึงจะถือว่าสอบผ่าน

บทเรียนออนไลน์ GED Science

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร GED

ทดลองทำข้อสอบ GED Science

สำหรับข้อมูลการเตรียมตัวอื่นๆ หรือสนใจการเตรียมตัวสำหรับการสอบ GED กับเราสามารถติดต่อได้ที่

โทร 081- 4170978 เวลา 10.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – เสาร์ หรือ

line ID: phuketpals 

facebook

email: info@phuketpals.org

website: phuketpals.org

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888