GED Mathematical Reasoning | Review

Mathematical Reasoning
Mathematical Reasoning

GED Mathematical Reasoning 

หรือเรียน GED วิชาการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ นับว่ามีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวที่จะสอบ GED โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยผ่านการสอบมาก่อนและมีพื้นฐานความรู้ไม่แน่นและลึกซึ้งพอ วิชา Mathematical Reasoning เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่ GED จัดให้มีการทดสอบความรู้ เนื่องจากเป็นพื้นฐานความรู้ที่มีความจำเป็นและสำคัญที่ต้องนำไปใช้ในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือแม้แต่การใช้ประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต การเตรียมพร้อมที่เพียงพอจะช่วยให้ผู้ที่จะสอบได้ทราบถึงแนวทางของข้อสอบ เข้าใจถึงเทคนิคการทำข้อสอบ ตอบโจทย์ข้อสอบได้อย่างถูกต้องภายในเวลาที่จำกัด และมีโอกาสที่จะสอบผ่านได้มากขึ้น

เนื้อหาและลักษณะข้อสอบ จะเป็น Multiple-choice ให้เลือกตอบสัดส่วนร้อยละ 80 ส่วนอีก 20 จะเป็นการทดสอบทักษะ ด้านการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ มาตรวัดทางเรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์และข้อมูลทางสถิติ เป็นต้น ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลย ที่ผู้สอบจะสอบสามารถสอบผ่านได้ หากไม่ได้รับการแนะนำและฝึกฝนอย่างวิธีมาก่อนการสอบแล้วเป็นเป็นอย่างดี การเรียน GED จะช่วยทำให้ผู้ที่จะสอบได้รับคำแนะนำและได้รับการฝึกฝนการทำข้อสอบ สร้างความคุ้นเคยกับชุดข้อสอบ สร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่จะเข้าสอบได้

ชุดข้อสอบวิชา Mathematical Reasoning ของ GED จะประกอบด้วยชุดคำถามจำนวน 50 ข้อ ให้เวลาในการทำสอบ 90 นาที และเนื้อหาที่ใช้ในการออกสอบ จะเป็นเนื้อหาการวัดระดับความรู้ของผู้สอบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางด้านการตอบโจทย์ปัญหาด้านพีชคณิต 55 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ และอีก 45 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ด้านการตอบโจทย์ปัญหาด้านคณิตศาสตร์เชิงปริมาณ

การเรียน GED Mathematical Reasoning ผู้เรียน GED ไม่เพียงจะได้รับคำแนะนำและฝึกฝนการทำข้อสอบ ทราบถึงแนวทางของชุดข้อสอบ เข้าใจเทคนิคในการทำข้อสอบและสามารถตอบโจทย์ปัญหาได้อย่างถูกต้องภายในเวลาที่มีจำกัด เกิดความคุ้นเคยกับชุดข้อสอบและสร้างความมั่นใจแก่ผู้ที่จะเข้าสอบว่าจะสามารถสอบผ่านได้อย่างไม่ยากเย็นนัก แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการเรียน GED Mathematical Reasoning คือ ผู้เรียนจะได้ความรู้และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในหลักวิชาคณิตศาสตร์ มีความเข้าใจลึกซึ้งอย่างแท้จริง สามารถนำไปศึกษาต่อยอดและสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ซึ่งนับวันจะเต็มไปด้วยธุรกิจที่ต้องพึ่งพาความรู้และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เพื่อการอ้างอิงเป็นส่วนใหญ่

ตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ของ Phuket PALS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตร GED

ทดลองทำข้อสอบ GED Math

สำหรับข้อมูลการเตรียมตัวอื่นๆ หรือสนใจการเตรียมตัวสำหรับการสอบ GED กับเราสามารถติดต่อได้ที่

โทร 081- 4170978 เวลา 10.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – เสาร์ หรือ

line ID: phuketpals 

facebook

email: info@phuketpals.org

website: phuketpals.org

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888