การสอบ BMAT

Biomedical Admission Test (BMAT)

BMAT Medical Student

BioMedical Admission Test หรือ การสอบ BMAT  

เป็นการสอบสำหรับนักเรียนหรือผู้สนใจมุ่งเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์  หรือสัตวแพทย์ ซึ่งเป็นข้อสอบเฉพาะทางมาตรฐานนานาชาติที่จัดโดย Cambridge Assessment Admissions Testing, University of Cambridge โดยผลคะแนนที่ออกมาจะใช้ยื่นประกอบการสมัคร TCAS รอบที่ 1 หรือที่เรียกว่ารอบ Portfolio

มหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนนจากการสอบ BMAT ประกอบการสมัครเข้าศึกษาต่อ 

มหาวิทยาลัย

หลักสูตร

ช่วงเวลาของการสอบ BMAT ที่ได้รับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทยศาสตรบัณฑิต

สิงหาคมหรือตุลาคม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทยศาสตรบัณฑิต

สิงหาคมหรือตุลาคม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แพทยศาสตรบัณฑิต MD02 (ผู้สมัครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
แพทยศาสตรบัณฑิต MDX     (ผู้สมัครรายอื่นๆ)

สิงหาคมหรือตุลาคม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง:
คณะแพทยศาสตร์

แพทยศาสตรบัณฑิต

สิงหาคมหรือตุลาคม

มหาวิทยาลัยมหิดล: 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หลักสูตรนานาชาติ)

แพทยศาสตรบัณฑิต 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

สิงหาคมหรือตุลาคม

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช: 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

แพทยศาสตรบัณฑิต

สิงหาคมหรือตุลาคม

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

A10S 
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮม)

สิงหาคมหรือตุลาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

แพทยศาสตรบัณฑิต

สิงหาคมหรือตุลาคม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์และคณะทันตแพทยศาสตร์

642901 แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
642902 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา – ภาษาอังกฤษ/ภาษาไทย)

สิงหาคมหรือตุลาคม

สอบ BMAT ต้องสอบอะไรบ้าง

การสอบ BMAT ใช้เวลา 2 ชั่วโมง และเป็นการสอบแบบ pen-and-paper test แบ่งข้อสอบออกเป็นสามส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: ความถนัดและทักษะ

ข้อสอบส่วนนี้ทดสอบอะไร?

คำถาม

ระยะเวลา

ทักษะทั่วไปในการแก้ปัญหา ทำความเข้าใจข้อโต้แย้ง การวิเคราะห์ข้อมูล และการหาข้อสรุป

คำถามแบบมีตัวเลือก 35 ข้อ

60 นาที

ส่วนที่ 2: ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการนำไปประยุกต์ใช้

ข้อสอบส่วนนี้ทดสอบอะไร?

คำถาม

ระยะเวลา

ความสามารถในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ 

คำถามแบบมีตัวเลือก 27 ข้อ

30 นาที

ส่วนที่ 3: การสอบข้อเขียน

ข้อสอบส่วนนี้ทดสอบอะไร

คำถาม

ระยะเวลา

รู้จักเลือก พัฒนา และจัดการแนวคิด ทั้งยังสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนและนำเสนอแนวคิดได้อย่างชัดเจน และกระชับได้ใจความ

การสอบข้อเขียนโดยเลือกหนึ่งหัวข้อจากจำนวนทั้งหมดสามหัวข้อ

30 นาที

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบของการสอบ BMAT กรุณาศึกษาข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับการสอบ BMAT

ช่วงที่เปิดสอบ 

ในแต่ละปี จะมีช่วงเวลาที่เปิดสอบ BMAT อยู่ 2 ครั้งคือในช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม

ในปี 2562 นี้ การสอบมีกำหนดการดังนี้ 

31 สิงหาคม 2562

30 ตุลาคม 2562

โดยสามารถสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อหนึ่งรอบการสอบแอดมิชชัน (สอบได้แค่ครั้งเดียวต่อปี)

การเตรียมตัวสอบ

สามารถเข้าดูข้อมูลต่างๆ ได้จากเว็บไซต์การเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ BMAT ได้ที่นี่ 

สำหรับข้อมูลการเตรียมตัวอื่นๆ หรือสนใจการเตรียมตัวสำหรับการสอบ BMAT กับเราสามารถติดต่อได้ที่

โทร 081- 4170978 เวลา 10.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – เสาร์ หรือ

line ID: phuketpals 

facebook

email: info@phuketpals.org

website: phuketpals.org

 

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888