สอบ GED Science ให้ได้ 165 คะแนน

Phuket IGCSE Tutoring

เทคนิคที่สำคัญในการสอบ GED วิทยาศาสตร์ให้ได้ 165 คะแนน สำหรับน้องๆ ที่ต้องการที่จะสอบให้ได้คะแนนสูงๆ ไม่ใช่แค่ผ่าน 145 คะแนน ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ก็มีความจำเป็นที่จะให้น้องๆ ใช้เวลาไม่มากในทบทวน เพราะน้องๆจะได้มีเวลาในการทำข้อสอบเก่านั่นเอง

เทคนิค 25 ข้อในการสอบ GED วิทยาศาสตร์ให้ได้ 165 คะแนน 

 1. DNA: โครงสร้างของ DNA และหน้าที่
 2. ระบบร่างกาย 11 ระบบ: circulatory, lymphatic, digestive, endocrine, integumentary, muscular, nervous, reproductive, respiratory, skeletal, and urinary system
 3. Cell division: เข้าใจการแบ่งเซลล์แบบ Mitosis และ Meiosis
 4. Photosynthesis: เข้าใจกระบวนการสังเคราะห์แสงและการดุลสมการสังเคราะห์แสง
 5. Cellular respiration: เข้าใจระบบหายใจแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจน
 6. Ecosystem disruption: เข้าใจ carrying capacity และการเกิด Ecological disruption
 7. Feeding level: เข้าใจลำดับผู้บริโภคทั้ง 4 ลำดับ: producer, primary consumer, secondary consumer, และ decomposer. 
 8. Energy Flow: เข้าใจรูปแบบการถ่ายโอนพลังงาน เช่น Food chain, food web, และ pyramid
 9. Water cycle: เข้าใจสถานะต่างๆ ของวัฏจักรน้ำ กระบวนการการเปลี่ยนแปลง เช่น evaporation, transpiration, condensation, precipitation
 10.  Carbon and Oxygen cycles: วัฏจักรคาร์บอนและออกซิเจน
 11. Nitrogen Cycle: วัฏจักรไนโตรเจน
 12. Heredity: รู้และเข้าใจการถ่ายทอดทางพันธุกรรม พร้อมคำศัพท์และความหมาย Genotype Phenotype และเข้าใจการแสดงออกของยีนเด่น (dominant gene)
 13. Punnett square: สร้างตาราง Punnett และทำนายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 14. Natural Selection: รู้และเข้าใจบททฤษฎีการเลือกสรรโดยธรรมชาติ
 15.  Solar System: ระบบสุริยะ รู้จักดวงดาวและลักษณะเฉพาะของดาวแต่ละดวง
 16. Stars: ดวงดาว วัฏจักรชีวิตของดวงดาว
 17. Plate Tectonics: รู้และเข้าใจการเลื่อนของเปลือกโลกและแผ่นทวีป รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
 18. Earth’s layers: ชั้นเปลือกโลก โดยเข้าใจส่วนประกอบชั้นของเปลือกโลก (ชั้นใน ชั้นนอก ชั้นแมนเทิล และเปลือกโลก) ชั้น Lithosphere และ Asthenosphere 
 19. Climate: บรรยากาศ เข้าใจการเปบี่ยนแปลงบรรยากาศโลกและผลจากการกระทำของมนุษย์
 20. Atom: โครงสร้างอะตอม และเข้าใจการสร้างพันธะระหว่างอะตอม
 21. Chemical Reactions: ปฏิกิริยาเคมีและการดุลสมการเคมี (balancing chemical equation) 
 22. Motion: เข้าใจหลักการการเคลื่อนที่ กฎการเคลื่อนที่ของ Newton รู้และเข้าใจฟังก์ชั่นอย่างง่ายของการเคลื่อนที่ 
 23. Heat Transfer: การถ่ายโอนความร้อน เข้าใจความหมายของคำเหล่านี้ conduction (การนำความร้อน) convection (การพาความร้อน) และ radiation (การแผ่รังสีความร้อน) 
 24. Energy: เข้าใจหลักการอนุรักษ์พลังงานและรูปแบบของพลังงาน ได้แก่ พลังงานจลน์ (kinetic) และพลังงานศักย์ (potential)
 25. Wave: เข้าใจหลักการของคลื่น และรูปแบบของคลื่น  

Recent Posts

Phuket’s only
Authorized GED
Testing Service Partner

+66 (0) 954 297 791

+66 (0) 93 732 7888